PRAKASH V TADASAD

PRAKASH V TADASAD

Chairman

PRAKASH V TADASAD

Chairman

TANUJA VASUDEV

TANUJA VASUDEV

Vice-chairman

TANUJA VASUDEV

Vice-chairman

SHRINIVAS KULKARNI

SHRINIVAS KULKARNI

Treasurer

SHRINIVAS KULKARNI

Treasurer

ROHIT GEBISE

ROHIT GEBISE

SAC – Coordinator

ROHIT GEBISE

SAC – Coordinator

PRADEEP P

PRADEEP P

SAC - Coordinator

PRADEEP P

SAC - Coordinator

AKASH BARAGUNDI

AKASH BARAGUNDI

Operation Commitee Chairman

AKASH BARAGUNDI

Operation Commitee Chairman

BALAJI

BALAJI

Operation Commitee Chairman

BALAJI

Operation Commitee Chairman

RAVITEJA V R

RAVITEJA V R

Membership Development Chairman

RAVITEJA V R

Membership Development Chairman

SANTOSH G

SANTOSH G

Web Master

SANTOSH G

Web Master

VEERESH

VEERESH

IEEE Project Lead

VEERESH

IEEE Project Lead

KIRAN VASTRAD

KIRAN VASTRAD

IEEE Project Lead

KIRAN VASTRAD

IEEE Project Lead

PRAJWAL KULKARNI

PRAJWAL KULKARNI

Event Coordinator

PRAJWAL KULKARNI

Event Coordinator

RAJA MASALI

RAJA MASALI

SECRETARY

RAJA MASALI

SECRETARY

PRASHANT PATIL

PRASHANT PATIL

Joint Secretary

PRASHANT PATIL

Joint Secretary

VARUN

VARUN

Joint Tresurer

VARUN

Joint Tresurer

UMESH

UMESH

Joint SAC - Coordinator

UMESH

Joint SAC - Coordinator

POOJA DESAI

POOJA DESAI

Joint SAC - Coordinator

POOJA DESAI

Joint SAC - Coordinator

RAHUL S

RAHUL S

Joint Web Master

RAHUL S

Joint Web Master

ROHAN

ROHAN

Joint Membership Development Chairman

ROHAN

Joint Membership Development Chairman

PRIYANKA PILLAI

PRIYANKA PILLAI

Joint Membership Development Chairman

PRIYANKA PILLAI

Joint Membership Development Chairman

BHAVANA

BHAVANA

Joint Event Coordinator

BHAVANA

Joint Event Coordinator

LAXMI PATIL

LAXMI PATIL

Joint Event Coordinator

LAXMI PATIL

Joint Event Coordinator

SHASHANK K

SHASHANK K

News Letter Head

SHASHANK K

News Letter Head

VAMSHI KRISHNA

VAMSHI KRISHNA

IEEE SIGHT Chairman

VAMSHI KRISHNA

IEEE SIGHT Chairman

MUSTAREEN

MUSTAREEN

IEEE SIGHT Vice Chairman

MUSTAREEN

IEEE SIGHT Vice Chairman